1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Pokiaľ z jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok nevyplýva niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

1.2. Predávajúci:

Marketing Zone s.r.o.
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01
IČO: 47 984 058
DIČ: 202 416 8091
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, Vložka číslo: 31093/R
e-mail: obchod@sbcshop.sk
telefón: +421 (0) 911 717 871

1.3. Orgán dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

1.4. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu , ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služieb od predávajúceho.

1.5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a neslúžia jej na výkon zamestnania, povolania podnikania alebo výkon funkcie.

1.6. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim výlučne na zásielkový predaj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a to elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke sbcshop.sk.

1.7. Elektronický obchod je predaj tovaru alebo služby predávajúcim prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke predávajúceho sbcshop.sk.

1.8. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim a platia pre dodanie tovaru a/alebo služieb predávajúcim kupujúcemu.

1.9. Základnou povinnosťou kupujúceho je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a pre kupujúceho sa stávajú záväznými uzatvorením zmluvy alebo objednaním tovaru alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu.

2. Uzatváranie zmluvy na diaľku

2.1. Zmluva na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho vykonanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetových stránkach sbcshop.sk. Zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky alebo jej časti predávajúcim.

3. Objednávka

3.1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku vyplnením elektronického formulára v elektronickom obchode predávajúceho na internetových stránkach www.sbcshop.sk. Vyplnenie a odoslanie elektronickej objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ktorým je kupujúci v prípade potvrdenia objednávky alebo jej časti viazaný.

3.2. Vyplnenie objednávky sa realizuje pridaním prezentovaného tovaru alebo služby na internetových stránkach predávajúceho do nákupného košíka a to stlačením tlačidla Do košíka a zadaní počtu kusov a následného stlačenia tlačidla Pridať, kedy sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Odoslanie objednávky je podmienené registráciou v informačnom systéme predávajúceho. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho informačný systém vyžaduje Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu predávajúceho a predávajúci zodpovedá za to, že nebudú zneužité na iné účely.

3.3. Každá objednávka musí obsahovať najmä meno, priezvisko a adresu objednávateľa (zákazníka) ak je kupujúcim fyzická osoba, resp. obchodné meno (názov), sídlo a IČO ak je kupujúcim právnická osoba, e-mail, telefónne číslo., presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený.

3.4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej pravdivosť a správnosť údajov a súčasne vyhlasuje, že bol oboznámený s informáciami o vlastnostiach tovaru alebo charaktere obchodu predávajúceho vo forme technických opisov a/alebo uvedením technických parametrov tovaru alebo služby.

3.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku odoslaním písomnej správy na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu objednavky@sbcshop.sk a to najneskôr do potvrdenia objednávky predávajúcim. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

4. Potvrdenie objednávky

4.1. Po overení dostupnosti objednaného tovaru na sklade odošle predávajúci kupujúcemu emailom potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky nie je dotknuté právo predávajúceho kedykoľvek dodatočne kontaktovať kupujúceho či už telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom za účelom overovania objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

4.2. Potvrdením o prijatí objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

4.3. Ceny uvádzané pri produkte nezahrňujú poštovné, balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

4.4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku:
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov;
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“, či podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod;
– ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

4.5. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu pred prijatím objednávky predávajúcim, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postup. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní zaplatený preddavok na kúpnu cenu.

5. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

podľa § 7 – 10 a poučenie spotrebiteľa podľa § 3 ods.1 písm. h) a ods.4 zákona č. 102/2014 Z. z.)

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predpokladom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je, že spotrebiteľ musí spolu s odstúpením od zmluvy vrátiť tovar, ktorý nie je používaný, bez poškodenia a závad, s originál označením na pôvodnom mieste (etikety a visačky). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

5.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu sídla predávajúceho, t.j. Marketing Zone s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín, e-mailom na adrese obchod@sbcshop.sk alebo iným preukázateľným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v Obchodných podmienkach.

5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

5.4. Predávajúci je povinný:
– prevziať tovar späť;
– vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.5. Spotrebiteľ je povinný:
– najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu;
– náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ;

5.6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

5.6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa , keď Vy alebo Vami učená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Marketing Zone s.r.o, Námestie SNP 7, Trenčín 911 01, tel: 0911 717 871.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii v obchodných podmienkach.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.6.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Spôsob vrátenia tovaru: zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Úhrada nákladov na vrátenie tovaru: Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.6. Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim
Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Ak má kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Ceny tovaru prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v Eurách. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výške sa riadi platnými daňovými právnymi predpismi.

6.2. Ceny uvádzané pri jednotlivých tovaroch v elektronickom obchode nezahŕňajú poštovné, balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

6.3. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

6.4. Celková cena objednávky zahŕňa aj náklady na balenie a poštovné

6.5. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar po potvrdení objednávky jedným z nasledujúcich spôsobov:
– pred prevzatím tovaru a to:
– platba prevodom na náš účet
– platba prostredníctvom Vašej kreditnej alebo bankomatovej karty
– pri prevzatí tovaru na dobierku na pošte

6.6. Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom ako Vám príde e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky. Ak kupujúci pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Dodacie podmienky

7.1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedená iná dodacia lehota.

7.2. Ak nie je možné dodržať dodaciu lehotu podľa bodu 7.1. predávajúci bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a navrhne mu náhradný termín dodania tovaru alebo náhradný tovar v obdobnej kvalite a cene (náhradné plnenie). V prípade ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný do 15 dní vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo zaplatený preddavok kupujúcemu.

7.3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu trvania okolností tzv. vyššej moci spočívajúcich v nepredvídaných okolností nezávislých od vôle strán ako napr. ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, škody spôsobené počas prepravy. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

7.4. Predávajúci je oprávnený vykonať i čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke.

7.5. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom a to prostredníctvom Slovenskej pošty. Akonáhle bude balík s objednaným tovarom podaný na pošte, kupujúci bude informovaný pomocou e-mailu.

7.6. Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

7.7. Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Originál dokladu – faktúry obdržíte spolu s tovarom.

7.8. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.

7.9. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.

8. Nadobudnutie vlastníckeho práva

a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

8.3. Ak kupujúci nebude konať podľa pokynov predávajúceho, tak reklamácie spojené s nesprávnou manipuláciou, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho nebudú môcť byť brané do úvahy.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci v súlade so zákonom č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

9. GDPR

Ochrana osobných údajov kupujúceho

9.1. Kompletné znenie toho aké osobné údaje zbierame a čo s nimi robíme nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

10.2. V prípade ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.

10.3. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tretej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10.4. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne v rámci internetového predaja medzi predávajúcim, spoločnosťou Marketing Zone s.r.o. a kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ tieto obchodné podmienky internetového obchodu v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje zaslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu.

10.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.sbcshop.sk.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 1.8.2018.